Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Gmina Sławatycze - Samorządowy Portal Internetowy
Znajdujesz się w: Strona główna / O Gminie / Inwestycje

Inwestycje

 

Strefa Rozwoju Przedsiębiorczości

Uchwala Nr X/71/04
Rady Gminy Sławatycze z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Slatwatycze p.n.
"Sławatycze - strefa rozwoju przedsiębiorczości".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. l i art.42 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (z 200 Ir. Dz.U. Nr 142, póz. 1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1 806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568), art. 20 w związku z art. 85 ust.2 ustawy z  dnia 10 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, póz. 717, z 2004r. Nr 6, póz. 41) oraz uchwały Nr XXIII/161/02 Rady Gminy Sławatycze z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Planem miejscowym obejmuje się obszar położony w rejonie skrzyżowania drogi krajowej Nr 63 oraz drogi powiatowej Nr 0051 o zasięgu terytorialnym wyznaczonym zgodnie z  rysunkiem planu stanowiącym Załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

§2

Rysunek planu sporządzono na mapie w skali 1:5000. Obejmuje on nieruchomości położone w obrębie m. Sławatycze wydzielone z części działek nr geod. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 63, 67, 68, 69, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130. Rysunek planu stanowi integralną całość z ustaleniami określonymi w treści uchwały.

§ 3

Wydziela się z obszaru gruntów rolnych nieruchomości wymienione w § 2 w  zakresie jak wyznacza rysunek planu i  przeznacza się na cele inwestycyjne p.n. "Sławatycze - strefa rozwoju przedsiębiorczości". Wydzielony obszar obejmuje tereny inwestycyjne tzw. tereny rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługujące je ciągi komunikacyjne.

§ 4

 1. Tereny rozwoju przedsiębiorczości oznaczono na załączniku Nr 1 symbolem PR. Obowiązują następujące ustalenia:
 1. Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów związanych z obsługą transportu drogowego, zakładów produkcyjno-usługowych oraz usług publicznych.
 2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji związanych z produkcją rolniczą.

  a/ funkcja mieszkalna będzie częścią całości zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z funkcją określona w § 4 ust. l pkt l i  2;
  b/ wielkość części mieszkalnej, wyrażona w  udziale wielkości powierzchni użytkowej, będzie mniejsza niż 40% całości zamierzenia inwestycyjnego.

 3. Dopuszcza się realizację budownictwa mieszkaniowego na określonych zasadach:
 4. Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z procedurami określonymi w  przepisach szczególnych.
 5. Zabrania się dokonywania parcelacji działek na potrzeby wyłącznie budownictwa mieszkaniowego.

  a/ zachować min. 30% powierzchni ekologicznie czynnej;
  b/ zachować skalę zabudowy max III kondygnacje;
  c/ zabezpieczyć odpowiednia ilość miejsc parkingowych;
  d/ wprowadzić zieleń izolacyjną.

 6. W zagospodarowaniu działki należy uwzględnić następujące warunki:

  a/ woda - grupowa sieć wodociągowa;
  b/ ścieki - docelowo grupowa sieć kanalizacji sanitarnej; dopuszcza się realizacje indywidualnych urządzeń do gromadzenia i  oczyszczania ścieków;
  c/ energetyka - zgodnie z warunkami zarządcy sieci energetycznych;

 7. W zakresie zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną obowiązują następujące ustalenia:

§ 5

Obsługę komunikacyjną terenów inwestycyjnych stanowią drogi kategorii krajowej, powiatowej i gminnej. Obowiązują następujące ustalenia:

 1. KK/GP - droga krajowa Nr 63 (Łosice - Siedlce - Sławatycze)
 2. a/ Obowiązuje klasa techniczna "GP" (główna przyspieszona) o  parametrach:

  - szerokość w liniach rozgraniczających - 40 m,
  - szerokość jezdni - min. 7,0 m.

  b/ Obsługa terenów inwestycyjnych poprzez istniejące skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0051. Wyklucza się realizację indywidualnych zjazdów z drogi krajowej.
  c/ Obowiązuje linia zabudowy min. 30 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

  a/ Obowiązuje klasa techniczna "G" (główna) o parametrach:

  - szerokość w liniach rozgraniczających - 25 m,
  - szerokość jezdni - 6 m.


  b/ Obsługa terenów inwestycyjnych poprzez skrzyżowania z  planowanymi drogami gminnymi oraz poprzez bezpośrednie indywidualne włączenia z drogą powiatową.
  c/ Obowiązuje linia zabudowy min. 15 m od krawędzi jezdni.
 3. KP/G - droga powiatowa Nr 0051 (Zalesię - Sławatycze)

  a/ Obowiązuje klasa techniczna "L" (lokalne) o parametrach:

  - szerokość w liniach rozgraniczających - 12 m,
  - szerokość jezdni - 5,5 m.

  b/ Bezpośrednia obsługa terenów inwestycyjnych, możliwość indywidualnych włączeń.
  c/ Obowiązuje linia zabudowy min. 5 m od planowanej linii rozgraniczającej.
 4. KG/L - planowane drogi gminne.

§6

W zakresie wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sławatycze określa się stawkę procentową - 15%, służącą naliczaniu wysokości jednorazowej opłaty w przypadku zbycia nieruchomości.

§7

Wyznaczone w planie tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, łącznie z prognozą oddziaływania na środowisko, przechowywany jest w Urzędzie Gminy Sławatycze, który jest zobowiązany do udostępniania go zainteresowanym w ramach obowiązujących przepisów.

§9

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sławatycze.

§10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Załącznik nr 1 - pobierz

 

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Chomiczewski
Radosław Szczur
sobota, 19 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Gmina Sławatycze
Rynek 14‚ 21-515 Sławatycze‚
pow. bialski woj. lubelskietel.: 83 378 33 58‚ fax: 83 378 33 13 email: gmina@slawatycze.pl
http://slawatycze.plNIP: 537-234-94-92
Licznik odwiedzin:
1946469
Dzisiaj:
57
Gości on-line:
2
Twoje IP:
54.80.30.49
Poprawny HTML 4.01 TransitionalPoprawny arkusz CSSPoprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI